Adatvédelem

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ - Letölthető formátum

1. A Szabályzat célja

1.1. A jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) a W-web Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által vezetett nyilvántartásokra vonatkozó legfontosabb adatvédelmi szabályokat, elveket tartalmazza, különös tekintettel az adatkezeléssel, adatfeldolgozással, adattovábbítással, adatvédelemmel és nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos követelményekre. A Tájékoztató célja, hogy a vonatkozó magyar és uniós jogszabályok előírásai szerint, az érintettek érdekeinek megfelelően meghatározza az Szolgáltató által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és szabályokat és az adatfeldolgozás feltételeit, módját.

1.2. A Szolgáltató működteti a www.plussallatbolt.hu/ honlapot (továbbiakban: Honlap), melynek körében a Honlapon árucikket megrendelő felhasználók (a továbbiakban együttesen: Felhasználók) adatait kezeli.

1.3. A Tájékoztató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv., valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkező Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679/EU rendelete (továbbiakban: GDPR) rendelkezéseinek megfelelően került kialakításra.

1.4. A Szolgáltató fenntartja annak jogát, hogy az általa nyújtott szolgáltatások vagy általános szerződési feltételei módosításairól e-mail útján tájékoztassa a Felhasználót. A Szolgáltató a tájékoztatást reklám céljára nem használja.

2.     Szolgáltató adatai:

Cégnév:

W-web Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely:

2500 Esztergom, Petz testvérek utca 6.

Képviselő neve és elérhetősége:

Waller Krisztián

Cégjegyzékszám:

11 09 016198

Adószám:

14990100-2-11

Szerver és honlapüzemeltető: 3 in 1 Hosting Bt.

Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Brassó utca 4/A.

Cégjegyzékszám: 13 06 055290

Adószám: 22206118-2-13

Képviselő neve, beosztása és elérhetősége: Szabó Tamás, ügyvezető, ceg@3in1.hu

Hírlevélküldő: W-web Kft.

Székhely: 2500 Esztergom, Petz testvérek utca 6.

Cégjegyzékszám: 11 09 016198

Adószám: 14990100-2-11

Képviselő neve, beosztása és elérhetősége: Waller Krisztián, ügyvezető, +36 20 260 07 25

3.  A Szolgáltató által végzett adatkezelés

3.1. Regisztráció

A Felhasználó regisztrációt követően jogosult a Honlapon nyújtott szolgáltatások igénybevételére. A regisztráció során a Felhasználó alábbi személyes adatai kerülnek rögzítésre:

Rögzített adatok:

 • I. Személyes adatok:
  • Név* (kötelező)
  • E-mail* (kötelező)
  • Telefon* (kötelező)
 • II. Cím:
  • Cégnév (opcionális)
  • Irányítószám* (kötelező)
  • Város* (kötelező)
  • Utca, házszám* (kötelező)

A Felhasználó a regisztrációt megelőzően az adatkezeléshez történő hozzájárulását „checkbox” alkalmazásával adja meg, melynek előfeltételeként a Felhasználó nyilatkozik az adatkezelés elfogadásáról és az Adatkezelő adatvédelmi tájékoztatóját is magában foglaló Általános Szerződési Feltételek elfogadásáról. A Szolgáltató által végzett adatkezelés a felhasználó hozzájárulásán alapul.

A regisztráció folyamatát az ÁSZF szabályozza.

Adatkezelés célja: szerződő fél azonosítása a weblapon

Adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítéséhez szükséges

Adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnéséig,

Adattárolás módja: a Szolgáltató a Felhasználó regisztrált adatait a saját szerverén tárolja.

3.2. Szolgáltatás megrendelése

A Felhasználó regisztrációt követően jogosult szolgáltatás megrendelésére. A megrendelés folyamatát az ÁSZF szabályozza.

Adatkezelés célja: jogi kötelezettség teljesítése

Adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése

Adatkezelés időtartama: 3 hónap, vagy a jogszabályban írt időtartam

Adattárolás módja: a Szolgáltató a megrendelés adatait a saját szerverén tárolja.

3.3. Számlakiállítás

Adatkezelés célja: bizonylat (elektronikus számla) kiállítása

Rögzített adatok:

 • vevő neve
 • vevő címe
 • vevő adószáma

Adatkezelés jogalapja: jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § (1) bekezdése).

Adatkezelés időtartama: a számla kiállításától számított 8 naptári év, ennek eltelt évek a Szolgáltató köteles az adatot törölni.

Adattárolás módja: a Szolgáltató a számlák adatait a saját szerverén tárolja.

3.4. Számlanyilvántartás

Adatkezelés célja: számviteli kötelezettség teljesítése (bizonylat (elektronikus számla) megőrzése)

Rögzített adatok:

 • vevő neve
 • vevő címe
 • vevő adószáma

Adatkezelés jogalapja: jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) bekezdése)

Adatkezelés időtartama: a számla kiállításától számított 8 naptári év

Adattárolás módja: a Szolgáltató a számlák adatait a saját szerverén tárolja.

3.5. Hírlevél megrendelése

Adatkezelés célja: tájékoztatás hírlevél formájában

Kezelt adatok köre: e-mail cím

Adatkezelés jogalapja: hozzájárulás

Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig

Adattárolás módja: a Szolgáltató a Felhasználó regisztrált adatait saját szerverén tárolja.

4. Szolgáltató által végzett adatkezelés

A Felhasználó által regisztrált személyes adatokat a Szolgáltató nem ellenőrzi. A regisztrált adatok megfelelősségéért kizárólag a Felhasználó felel. A Felhasználó felel az általa regisztrált e-mail címre a Szolgáltató által továbbított adatok hozzáférhetőségéért és adatok felhasználásáért.

5.  Regisztrált adatok kezelése

A Felhasználó által regisztrált adatokat a Szolgáltató és az adatkezelésre kijelölt munkavállalói és az adatfeldolgozást végző személy(ek) jogosultak megismerni. A Szolgáltató adatkezelési folyamatára vonatkozó hozzáférési jogosultságot a Szolgáltató vezető tisztségviselője jogosult meghatározni. A Szolgáltató által megbízott adatfeldolgozás folyamatára vonatkozó hozzáférési jogosultságot a megbízott adatfeldolgozó vezető tisztségviselője határozza meg. A Szolgáltató harmadik személy részére jogszabályban előírt kötelezettségei céljából jogosult és köteles adatot továbbítani.

6.     A Felhasználó jogai

6.1. A Felhasználó profiljának törlésével törölheti magát a rendszerből, rendelései azonban személyes adatok nélkül – anonimizált formában - megmaradnak a rendszerben.

6.2. A Felhasználó jogosult díjmentesen tájékoztatást kérni kezelt személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen ismerhetik meg az adatokat, továbbá az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és a jogorvoslati lehetőségekről. A Felhasználó jogosult jogszabályban meghatározott esetekben díjmentesen kérni adatai helyesbítését, törlését, zárolását, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

6.3. A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül – tiltakozás esetén 15 napon belül – köteles megvizsgálni a Felhasználó kérelmét, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hozni, amelyről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Szolgáltató a Felhasználó kérelmét nem teljesíti, döntésében közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait a Felhasználóval.

6.4. A Felhasználó jogosult a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesíteni jogait, valamint az Infotv.-ben foglaltak szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html) fordulni és panasszal élni.

7. Egyéb tájékoztatás

7.1  A Szolgáltató az érdeklődők aktivitásáról adatokat gyűjt, oly módon, mely az érdeklődők személyét nem teszi beazonosíthatóvá, nem kapcsolható össze a Felhasználó által a regisztráció során közölt személyes adatokkal vagy további honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor megadott adatokkal.

7.2  A Szolgáltató köteles a Felhasználót előzetesen tájékoztatni és előzetes, kifejezett hozzájárulását kérni, amennyiben a Felhasználó személyes adatait az általa meghatározott adatkezelési céltól eltérő célra kívánja felhasználni.

7.3  A Szolgáltató köteles az adatkezelés és adatfeldolgozás biztonságáról gondoskodni és minden szükséges technikai intézkedések megtenni a rögzített, tárolt és kezelt adatok védelme, továbbá azok jogosulatlan felhasználása vagy módosítása, illetve megsemmisülése elkerülése érdekében.

7.4  A Szolgáltató adatkezelési tevékenységéről a jogszabályban előírt nyilvántartást vezet (adatkezelési tevékenység nyilvántartása).

7.5  Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatvédelmi incidens esetén a Szolgáltató a GDPR 33. és 34. cikkei szerint köteles eljárni. Szolgáltató nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

7.6  A Szolgáltató bármikor jogosult jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a Tájékoztató módosítását a honlapján közzéteszi. A Felhasználó a honlap szolgáltatásainak további igénybevételére Tájékoztató módosításának elfogadását követően jogosult.

Hatályos: 2018. május 15-től visszavonásig.